Personal tools
Du er her: Forside / Om NLI / Ansatte ved instituttet / Knut Sprauten

Knut Sprauten

Knut SprautenKnut Sprauten er cand. philol. fra 1974 med hovedfag i historie. Han har undervisningserfaring fra både skole og universitet. Sprauten har vært sensor i faget  ved universitet og høgskoler siden høsten 1974. Han har gitt ut flere bøker (dels alene, dels sammen med andre) og har publisert et stort antall artikler om ulike historiske temaer. I tiden 1991- 2000 var han avdelingleder for Kjeldeskriftavdelingen ved Riksarkivet, og han har siden 2000 vært direktør for Norsk lokalhistorisk institutt.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 27 63 50
Epost: knut.sprauten(æ)nb(punktum)no

Kompetanseområder

 • Norsk historie 1200-1814; størst dybde: 1536-1814.

Arbeidsområder

 • Dekker de fleste arbeidsområder innenfor NLIs virksomhet, med unntak for ikt-teknologi.

Publikasjoner

  • Tore Pryser: 1814 i Oppland: bønder, øvrighet og soldater (Oslo: Pax Forlag, 2013). 253s.  Anmeldt av Knut Sprauten i Sjuttonhundratal Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2015, s. 284-287.
  • Knut Sprauten: Du som er iblant kronede hoder, den deiligste. - Om rang, titler og høflighetsfraser på 1600- og 1700-tallet. Trykt i: Opsahl, Erik Eliassen, Finn-Einar; Frydenlund, Bård; Østberg, Kai Peter Vincent. Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015 (2015),  s. 251-271.
   • Knut Sprauten: ”Telemarks historie – en regionshistorie.” Trykt i Telemarks historie, Tidsskrift for Telemark historielag nr. 36 (2015), s. 134-143. Bokmelding av Rian, Øystein (red.): Telemarks historie 1. Før 1814. Utg. Fagbokforlaget. 2014. 386 s.; Agøy, Nils Ivar og Schrumpf, Ellen (red.): Telemarks historie 2. 1814-1905. Utg. Fagbokforlaget. 2014. 360 s.; Rovde, Olav og Skobba, Ingvar Skobba (red.): Telemarks historie 3. Etter 1905. Utg. Fagbokforlaget. 2014. 372s. 
   • Knut Sprauten: ”Kornpriser ved Røros kobberverk 1730-1760. En refleks av nødsår og gode årringer? ”Trykt i: Riksarkivaren, Skriftserie 41 (2014), s. 213-232. En prisverdig historiker: Festskrift til  Gunnar I. Pettersen. Red. Åslaug Ommundsen, Erik Opsahl og Jo Rune Ugulen.
   • Knut Sprauten: ”Norske kjøpmenns forbindelser i København på 1700-tallet -, belyst gjennom Hans Hornemans arkiv.” Trykt i: Historiske meddelelser om København 2014. Selskabet  for Københavns Historie, s. 74-90
   • Knut Sprauten: ”Noen synspunkter på norsk lokalhistorie – på vei mot 2040.” Trykt i: Lokalhistorie. Fortid, nutid og fremtid. 2014. Red.: Knut Holch Andersen og Chr. R. Jansen. Utgitt av Kjems-Fonden, Forlaget Skippershoved, s. 12-23.
   • Knut Sprauten: ”Hvorfor ble Christiania hovedstad?” Trykt i Tobias. Tidsskrift for oslohistorie (2014), s. 12-23. 
   • Knut Sprauten: ”The Norwegian Institute of Local History”, trykt i: Encyclopedia of Local History (ed. Carol Kammen and Amy H. Wilson), Lanham/New York/Toronto/Plymouth 2013, p. 421f. 
   • Knut Sprauten: Hva trenger bygda å vite? Behandlingen av ”den vanskelige historien” i bygdebøker, i Agderseminaret 2011, Bjørg Seland (red.): Den vanskelige historien (utg. 2012) , s. 123–136.
   • Knut Sprauten: Kopparverka på Røros, i Kvikne og i Folldal – ein marknad for gudbrandsdølar og hedmarkingar på 1700-talet, i Årbok for Gudbrandsdalen, 80/2012 (red. Kirsti Krekling), s. 195–212. 
   • Knut Sprauten: Fyrstelig festivitas og forbruk for de få – om prestisje på 1700-tallet, trykt i Lokalhistorisk magasin 1/2011, s. 8–11.
   • Knut Sprauten: 1814 i lokalt perspektiv, Lokalhistorisk magasin 3/2011, s. 32–34.
   • Knut Sprauten: Oppsummeringskapittel, i Agderseminaret 2010, Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.): Formidling. Bruk og misbruk av historie (utg. 2011) , s. 200–204. 
   • Knut Sprauten: Sverre Steen og Jacob Aall, Jacob Aall-prosjektet, Skrift nr. 2, Næs Jernverksmuseum 2010, s. 73–79.
   • Knut Sprauten: Kristiania 1743, trykt i [arkiv]magasinet 2/10, s. 34-37. 
   • Finn Holden: Byløkker i Oslo. Løkker på Bymarken, anmeldt av Knut Sprauten i Historisk Tidsskrift 88 (2009), s. 148–150.
   • Knut Sprauten: Norsk lokalhistorisk institutt og Landslaget for lokalhistorie og deres rolle for stedsnavninnsamling, trykt i Nytt om namn, Nr. 50 – 2009, s. 49–51. 
   • Knut Sprauten (red.): Sted, tilhørighet og historisk forskning. Lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre. Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt, nr. 44, 175 s.
   • Knut Sprauten: I dørtrekken fra Europa. Røros kobberverk på 1700-tallet, trykt i Årbok for Nord-Østerdalen 2008, s. 56–65.
   • Knut Sprauten: Om byidentitet i det gamle Christiania, trykt i John Peter Collett og Bård Frydenlund (red.): Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge, 2008, s. 178–188. 
   • Medforfatter til Tidslinjer 1: Verden og Norge. Lærebok i historie, Vg2, 2007, 320 s. 
   • Knut Sprauten: Råd, ressurs og rettleiing. NLI gjennom 50 år. 2006, 147 s. 
   • Knut Sprauten: Pikante avsløringer og slarv i norske bygdebøker? Trykt i Heimen 2005/2, s. 115-122. 
   • Knut Sprauten: Framveksten av husmannsvesenet i lys av bygdebøker fra Trøndelagsregionen. Trykt i Heimen 2004/2, s. 83-91.
   • Knut Sprauten: Sverre Steen-prisen : Sverre Steen-prisen til Knut Kjeldstadli. Trykt i HIFO-nytt 2004/4, s. 8-9
   • Knut Sprauten: Bygdebok for Sørum, bind 1, anmeldelse i Sørumspeilet 2004/2, s. 2-4.
   • Knut Sprauten: Historie for 40-45 millioner årlig. Trykt i HIFO-nytt 2003/6, s. 5-6. 
   • Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria. Red. Knut Sprauten Trykt i Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt nr. 38, 2002, 218 s.
   • Knut Sprauten:  Tannleger i Christiania på 1800-tallet. Trykt i Byminner 2002/4, s. 28-36.
   • Knut Sprauten: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek - et skattkammer for lokalhistorikere? Arbeiderbevegelsens historielag i TrondheimÅrbok 2002. 
   • Knut Sprauten: Norsk handel med Holland på 1600- og 1700-tallet. Trykt i Kontakten mellom Agder og Holland på 1600- og 1700-tallet. Flekkefjord Museum 2001.
   • Knut Sprauten: Mentalitet og konflikt. Glimt fra romerikingers møte med statens maktapparat 1600-1750. Trykt i Romerike Historielags årbok XX Romerikstun, Romerike mot oppgangstider, 1500- og 1600-tallet, 2001, s. 87-100. 
   • Knut Sprauten: Oslos gatenavn. Et møte med innvandrere på 1600-1800-tallet Byminner, 2000, 2/3, s. 82-93 
   • Knut Sprauten: Nasjonalskalden på Akershus. Trykt i Byminner 3/1999, s. 14-21.
   • Norsk biografisk leksikon (bind I-X, 1999-2005). Sprauten har skrevet artikler om Oluf Bentsen, Halvor Blindern, Christian Colbjørnsen, Nicolai Feddersen, Gregers Granavollen, Caspar Herman Hausmann, Christian Hersleb Horneman, Gerrit  Horneman, Hans Horneman, Frederik Krag, Nils Lauritssøn, Peter Andreas Morell, Mathias Hansen Stub, Karen Toller, Nils Toller d.e, Harald Winge 
   • Knut Sprauten: Regesta Norvegica – en snarvei til norske middelalderkilder. Trykt i Arkivmagasinet 1/98, s. 62-64.
   • Steinar Imsen og Harald Winge (red.): Norsk historisk leksikon, 2. utg. 1998. K. Sprauten har skrevet en rekke artikler (jf forord s. 3).
   • Knut Sprauten: Høyesterettsdommernes vota i perioden 1815-1863, Arkivmagasinet 3/1998, s. 42-46. 
   • Knut Sprauten: 150 års utgivelse av Norges Gamle Love. Trykt i Audun Dybdahl og Jørn Sandnes (red.): Nordiske middelalderlover, Tekst og kontekst. Senter for middelalderstudier Skrifter nr 5, 1997, s.11-21.
   • Steinar Supphellen: Trondheims historie 997-1997. Bind 2, 1537-1800, Innvandrernes by, anmeldt av Knut Sprauten i Heimen 34 (1997), s. 219-223
   • Erik Gøbel og Knut Sprauten: Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814 især vedrørende centraladministrasjonen (1997), 283 s.
   • Knut Sprauten: 150 års utgivelse av DN – en historisk oversikt. Trykt i Arkivmagasinet 3/97, s. 8-12.
   • Knut Sprauten: Eksportinteresser mot skogens bevaring – Agder og statens skogbrukspolitikk. Trykt i Skogbrukspolitikk og trelasthandel (red. Bjørn Slettan). Høgskolen i Agder. Skriftserien nr. 20,  1997, s. 5-16.
   • Gunnar Pettersen og Knut Sprauten: Regesta Norvegica VII, 1370-1390, Oslo 1997, 687 sider.
   • Dag Michalsen og Knut Sprauten  (red.): Rett og historie. Festskrift til Gudmund Sandvik. Oslo 1997, 199 sider. 
   • Knut Sprauten: Portrettintervju av Kåre Olsen og Jørgen H. Marthinsen, Nordisk Arkivnyt 2/1996, s. 65-69.
   • Knut Sprauten: Kvinners ulykke i bytte mot økt forsvarsevne. Trykt i Byminner 3/1996, s. 10-15.
   • Anna Tranberg og Knut Sprauten (red): Norsk bondeøkonomi 1650-1850, 1996, 208 s.
   • Knut Sprauten: Kjeldeskriftavdelingen – kildeutgivelse i Riksarkivets regi. Trykt i Genealogen 2/1996, s. 34-37.
   • Frognerparken : fra dyrket mark til byens park / [redaktør: Jorunn Sanstøl ; i redaksjonen: Trond Gjerdi, Per-Erling Johnsen, Knut Sprauten]. Byminner ; nr 1/2-96 Oslo bymuseum : Frognerparkens venner, 1996. 92 s. : ill. 
   • Kåre Tønnesson (red.) : Spor i tid. Norge før 1850. Lærebok i historie for videregående skole. Knut Sprauten har skrevet om perioden 1536-1807, s. 98-147.(1. opplag i 1995) I tillegg har KS utarbeidet tilleggsopplysninger til verket. Disse opplysningene er søkbare og lagt på internett sammen med en oversikt han har laget over skriftlige kilder som kan brukes i historieundervisningen.
   • Knut Sprauten: Et moralsk fyrtårn i Oslo på 1600-tallet. Domkapitlets signaler til lek og lærd i det østlige Norge. Trykt i Byminner 1995/4, s. 32-38. 
   • WAAGE, GRY: Oslo i fest og glede. Med bidrag fra Herman Berthelsen, Trond Gjerdi, Torill Thorstad Hauger, Per Jorsett, Reidar A. Sollie og Knut Sprauten. Billedredaktør: Per-Erling Johnsen. 1994. 4to. 
   • Knut Sprauten: Hans Hornemann - med embetsverket i lomma. Årbok for Trøndelag folkemuseum, 1993, s. 37-42. 
   • Knut Sprauten: Oslo bys historie, bind 2. Byen ved festningen 1536-1814, 1992, 492 sider.
   • Knut Sprauten: Fra Amerika til Norge. Nordisk Arkivnyt 1/1992, s. 23-25.
   • Knut Sprauten: Portrettintervju av Liv Mykland. Nordisk Arkivnyt 3/1992, s. 109-111.
   • Knut Sprauten: Christian Braunmann Tullin – kjøpmann og poet. Trykt i Byminner 4/1992, s. 2-7. 
   • Knut Sprauten: Forsyning av norske kobberverk med matvarer og krutt i første halvdel av 1700-tallet. Trykt i 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi redigert av Bjørn Ivar Berg. Norsk Bergverksmuseum Skrift nr. 6 (1991), s. 24-28.
   • Knut Sprauten: Gjøkunge i et forsvarsreir? Trykt i Den norske garnisonsbyen (red. Olav Wicken), Forsvarsstudier 1/1991, s. 35-40. 
   • Knut Sprauten: Norsk sjøfart 1700-1814. Trykt i Norsk sjøfart, bind 1 (1989), s. 217-259. [Også utgitt i engelsk utgave i ett bind: Trade Winds. A History of Norwegian Shipping (1990).]
   • Høyenhallboka 1711-1989 (red. Nils Hauglund, Tore Schou og Knut Sprauten), Oslo 1989, 192 sider.
   • Skog och brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet. Anmeldt av Knut Sprauten i Heimen 4/1989, s. 243-245. 
   • Knut Sprauten: Dårekisten og sykehuset under Ekeberg. Trykt i St. Hallvard: 450-års jubileum. Fra dollhus til moderne psykiatri. Oslo hospital 1538-1988 (1988), s. 14-25 og i St. Hallvard 1/1989, s. 18-29. 
   • Knut Sprauten: Die norwegischen Kupferbergwerke als Investitionsobjekte 1720-1760. Eine Diskussion über Mengen, Preise, Gewinne und Zubussen. Trykt i: Quantifizierungsprobleme bei der Erforschung der europäischen Montanwissenschaft des 15. bis 18. Jahrhunderts. Utgitt av professor Ekkehard Westermann (1988), s. 154-169.
   • Knut Sprauten: Fra Oslo til Christiania. Byen flyttes. Trykt i St. Hallvard: 400-års jubileum 1988. Christian 4 Konge 1588-1648 (1988), s.48-61 og i St. Hallvard 4/1988, s. 24-37.
   • Knut Sprauten: For onde Børn, Drukkenbolte og løsagtige Quindfolk – Christiania Tukthus omkring 1800. Byminner 3/1988, s. 12-19. 
   • Knut Sprauten: Hans Hornemanns sagbruk i Trøndelag og hans handelsforbindelser. To oversikter. Trykt i Trondhjemske Samlinger 1987, s. 75-136.
   • Formidling av historie, utgitt av Tapir forlag i 1987. Historikeren - på scenen eller i kulissene? / redigert av Bente Hartviksen, Knut Sprauten [et al]. 95 sider. 
   • Alf Lystad og Knut Sprauten: Historien om Nordre Skøyen gjennom 600 år (1985), 140 s.
   • Knut Sprauten: Kvinner i Norge 1500-1800. Trykt i Kvinnenes kulturhistorie, bind 1 (1985), s. 232-241.
   • Jørgen Eliassen og Sølvi Sogner: Bot eller bryllup, anmeldt av Knut Sprauten. Historisk Tidsskrift 64 (1985), s. 346-347.
   • Hans Christian Johansen: Næringsliv og bystyre. Odense 1700-1789, anmeldt av Knut Sprauten i Historisk Tidsskrift 64 (1985), s. 102-104.
   • Knut Sprauten: Flensburg und Drontheim im 17. und 18. Jahrhundert. Trykt i Flensburg 700 Jahre Stadt – eine Festschrift, bind 1: Flensburg in der Geschichte (1984), s.198-206.
   • Knut Sprauten og Elisabeth Jevanord: Sjøforsikring i tidsrommet 1716-1760. Trykt i Nordisk forsikringstidsskrift 1/1984, s. 28-33. 
   • Øystein Rian: Vestfolds historie 1671-1821, anmeldt av Knut Sprauten i Heimen XVIII (2/1981), s. 684-687.
   • Knut Sprauten: Die deutsche Einwanderung in Norwegen in älterer Zeit mit besonder Betonung der Verhältnisse in Trondheim. Trykt i Nordelbingen, Band 50. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte (1981), s. 217-223.
   • Knut Sprauten: Fra kamp for sin rett til kamp om høyere lønn. Trykt i Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens historie 1/1981, s. 5-18.
   • Anders B. Fossen: Borgerskapets by 1536-1800. Bergen bys historie, bind II, anmeldt av Knut Sprauten i Historisk Tidsskrift 60 (1981), s. 92-94. 
   • Knut Sprauten: Piger, fruer og madammer. Trykt i Norges kulturhistorie. Bind 3: Fra forfall til ny vekst, 1980, s. 127-148.
   • Knut Sprauten: Rådmann Hans Hornemann og hans virksomhet, trykt i Trondhjemske Samlinger 1980, s. 182-190.
   • Knut  Sprauten: Staten og storborgerne, Finansiering av Hans Hornemanns utenrikshandel 1745-1758, utrykt hovedoppgave i historie, UiO 1974  I, 215 s.