Personal tools
Du er her: Forside / Om NLI / Serviceerklæring

Serviceerklæring

Serviceerklæring for Norsk lokalhistorisk institutt
 • Alle er velkomne til å henvende seg til NLI, enten ved personlig frammøte eller pr. brev, telefon, telefaks eller ved elektronisk post.
 • Våre tjenester er gratis, med unntak for våre trykte publikasjoner.
 • Vårt mål er å tilby publikumstjenester på en slik måte at den enkelte bruker kan føle seg velkommen og si seg fornøyd med vår innsats.
 • Informasjon fra NLI skal gjøres tilgjengelig i form av skriftlige eller muntlige svar til den enkelte bruker, i form av trykte publikasjoner eller ved bruk av Internett.
 • Våre interne rutiner skal sikre kvaliteten på de tjenester vi leverer.
 • Alle som bruker NLIs tjenester - også våre Internett-tjenester - er velkomne til å fortelle hva NLI kan gjøre for å bedre servicen og bli en bedre samarbeidspartner.

Norsk lokalhistorisk institutt som rådgivende organ

 • NLI skal bidra til å utvikle kunnskap om lokalhistorie til alle som er interessert i fagfeltet.
 • NLI skal ha et bibliotek som er åpent i kontortida mandag-fredag. Det er ikke adgang til hjemlån, men instituttets lesesalsplasser står til disposisjon for de besøkende. Biblioteket skal ha et bredt utvalg av lokalhistorisk litteratur, og brukerne skal få den veiledning som trengs for å finne fram til relevant litteratur. Instituttet har en særlig plikt til å lage bibliografiske oversikter over norsk lokalhistorisk litteratur.
 • NLI skal drive en aktiv informasjonsvirksomhet overfor sine brukere ved hjelp av Lokalhistorisk magasin, sine nettsider og ved å holde kurs og seminarer.
 • Alle som henvender seg til NLI, skal få svar innen 14 dager. Gjennomlesning og kommentering av større manuskripter skal gjøres innen to måneder, og brukeren skal i slike tilfeller få beskjed om forventet tidsbruk og når kommentarene kan foreligge. NLIs arbeid med manuskripter vil bli prioritert i henhold til innsendernes frister og planer.
 • Henvendelser fra departement eller annen offentlig myndighet skal besvares så fort som mulig eller innen oppgitt tidsfrist.
 • NLI skal tilgjengeliggjøre (på Internett eller i form av trykte publikasjoner) kilder til norsk lokalhistorie og hjelpemidler til det lokalhistoriske arbeidet.
 • Ajourholdt oversikt over NLIs publikasjoner legges ut på Internett.
 • NLI skal fortløpende bygge ut sin fagportal, lokalhistorie.no.
 • NLI skal holde faglig seminar minst én gang pr. år.
 • NLI skal bidra til å knytte kontakter og etablere samarbeidsarenaer for det lokalhistoriske fagmiljø og for den enkelte bruker.